POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres niniejszej polityki

 

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki operator serwisu internetowego gromadzi, wykorzystuje, lub w inny sposób przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście korzystania ze strony internetowej https://przyjacieleseniorow.pl (dalej "Serwis").

 

Ta polityka obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania, które przeprowadzamy. W niniejszej polityce prywatności "my" lub "nas" odnosi się do Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 2 , zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038831, REGON 93196592300000, NIP 895-16-63-649, telefon +48 608 783 608, adres e-mail pseniorow@gmail.com i pseniorow@o2.pl

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

 

Dla celów niniejszej polityki następujący termin "Ustawodawstwo o ochronie danych" oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"), jak również wszelkie przepisy i / lub rozporządzenia wdrażające lub tworzone na podstawie przepisów RODO i przepisach dotyczących prywatności w Internecie oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych osobowych i prywatności, w szczególności Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dla celów niniejszej polityki "administrator", "przetwarzający", "strona trzecia", "organ nadzorczy", "dane osobowe", "przetwarzanie", "podmiot danych" mają znaczenie określone w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

 

Jak odbywa się gromadzenie informacji o użytkownikach przez Serwis?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka").

 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

Jak gromadzone są informacje podane w formularzu kontaktowym?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, czyli w celu nawiązania kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być automatycznie przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), czy podmiotu oferującego usługi poczty elektronicznej.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Prowadzone działania służą do nawiązania kontaktu i ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług oraz operacji księgowych i podatkowych. Dane są przechowywane z należytą starannością i z dochowaniem standardów bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Polityce. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych.

 

Otrzymane od Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzamy wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszenia, którym jest:

 1. Organizowanie i prowadzenie dziennych ośrodków aktywizujących osoby starsze w tym niepełnosprawne.

 2. Budowanie, remontowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego i czasowego dla osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

 3. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w zakresie oświaty i wychowania typu żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.

 4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży, pozaszkolnych form edukacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich braki edukacyjne, opierając się na miarę możliwości na współpracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

 5. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych.

 6. Organizowanie zajęć w tym międzypokoleniowych o charakterze kulturalno - oświatowym i religijnym oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów z interesującymi ludźmi m.in. pielęgnujących polskość i świadomość narodową oraz religijną, dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym.

 7. Szerzenie świadomości ekologicznej poprzez prelekcje, odczyty i inne formy działalności w tym organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.

 8. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób starszych, niepełnosprawnych w formie wyjazdowej i stacjonarnej.

 9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w formie wyjazdowej i stacjonarnej) dla dzieci i młodzieży m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zasad współżycia i poszanowania godności życia każdego człowieka oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska.

 10. Organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, młodzieży i dzieci - starsi służą wiedzą - młodsi sprawnością.

 11. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w potrzebie.

 12. Pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 13. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych.

 14. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.

 15. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 16. Prowadzenie współpracy z organizacjami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich poprzez wzajemne składanie wizyt, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami o podobnym profilu działania.

 17. Prowadzenie szkoleń i warsztatów, w tym również z zakresu integracji międzypokoleniowej.

 18. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji zadań statutowych.

 19. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami kościelnymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie propagowania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 20. Sprzedaż towarów lub usług (przedmiotów) wytworzonych lub świadczonych w ramach działalności statutowej przez podopiecznych i ich opiekunów z przeznaczeniem całkowitego dochodu na realizację poszczególnych działań statutowych.

 

Kto może otrzymać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego lub przesłane bezpośrednio na adresy e-mail podane na stronie internetowej https://przyjacieleseniorow.pl nie są przekazywane do osób trzecich z wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych, czyli udostępniane organom rządowym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to przez nie wymagane oraz jeżeli jest to wymagane prawem, lub innym podmiotom, jeśli wymaga tego ochrona interesu prawnego administratora danych, wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy Państwa dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego?

Nie wykorzystujemy danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego ani pośredniego.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Zachowamy Państwa dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

 

Jakie są Państwa prawa?

Po podaniu danych osobowych przysługują Państwu prawa na mocy przepisów Ustawodawstwa o ochronie danych, które można wykonywać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy. Można to zrobić przez w dowolnej formie, w szczególności poprzez kontakt osobisty w siedzibie Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 2, telefon +48 608 783 608, adres e-mail pseniorow@gmail.com Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem uprzedniego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę, aż do momentu wycofania zgody.

 2. Prawo dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych: mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich przeglądania i żądania ich poprawienia. Mogą Państwo poprosić nas o kopię swoich danych, aby je przejrzeć lub poprawić; jeśli życzą sobie Państwo przejrzeć lub poprawić wszelkie informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane, mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt w siedzibie w siedzibie Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 2, telefon +48 608 783 608, adres e-mail pseniorow@gmail.com

 3. Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych.

 4. Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach opisanych w Ustawodawstwie o ochronie danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 5. Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przetwarzanych w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i możliwy do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych do innego usługodawcy.

 

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem powinny być zachowane lub niezbędne z powodu ważnych, uzasadnionych interesów.

Jeśli mają Państwo nierozwiązane wątpliwości, mają Państwo prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem (tzw. anti-malware), automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanych pomieszczeniach biurowych, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie.

Jeśli dane osobowe zostaną naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa i jeśli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności, podejmiemy niezbędne powiadomienia zgodnie z przepisami Ustawodawstwa o ochronie danych.

 

W jaki sposób wykorzystywane są pliki "cookies" i czy stosujemy mechanizm profilowania Klientów?

Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać Państwa urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika,.

Na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://przyjacieleseniorow.pl wykorzystujemy pliki "cookies" (tzw. ciasteczka) do wyświetlania strony internetowej we właściwy sposób oraz do automatycznego analizowania ruchu w naszej witrynie. Odpowiednia informacja o wykorzystaniu plików "cookies" wyświetlana jest automatycznie przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej.

Nie stosujemy mechanizmu profilowania Klientów.

Nasza strona internetowa korzysta z przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych, wyrażonej podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez nasze Stowarzyszenie.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Wobec powyższego mogą Państwo nie wyrazić zgody na stosowanie przez nas plików "cookies" i związanych z nimi mechanizmów zautomatyzowanego profilowania Klientów, zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer

 2. Chrome

 3. Safari

 4. Firefox

 5. Opera

 6. Android

 7. Safari (iOS)

 8. Windows Phone

 9. Blackberry

 

Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Na czym polega gromadzenie informacji w ramach logów serwera?

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników strony internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. Czas nadejścia zapytania.

 2. Czas wysłania odpowiedzi.

 3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http.

 4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

 6. Informacje o przeglądarce użytkownika.

 7. Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu zmian, jeśli będą one świadczyć o zasadniczej zmianie w przetwarzaniu lub będą istotne z punktu widzenia charakteru przetwarzania lub będą dla Państwa istotne oraz wpłyną na Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Pytania, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować do Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 2, telefon +48 608 783 608, adres e-mail pseniorow@gmail.com


 

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; INAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Prezes Zarządu